Mojżesz z Mężenina - informacje o tekście

Janusz Korczak nosił się z zamiarem napisania wielu biografii wielkich ludzi. Jedyną jednak, jaką zdążył napisać, to „Uparty chłopiec” (o Ludwiku Pasteurze). Chciał także opisać losy króla Dawida, Salomona, Judy Machabeusza i Mojżesza. W planowanych, na zbiór biografii „Dzieciach Biblii”, znalazł się jednak tylko jeden tekst – o małym Mojżeszu.

Utwór składa się z 30 rozdziałów, po 10 wersetów każdy. Jest to proza poetycka nader ascetyczna stylistycznie, językowo i formalnie. Być może dlatego, że każde słowo jest tu jak kamień na drodze Mojżesza, to siła filozoficzna i niezwykły urok tekstu wzrusza i zachwyca. Korczak w niebanalny sposób zredagował frazy, które można przemyśliwać i przeżywać po wielokroć jak mantry. Janusz Korczak napisał „Mojżesza” po polsku. D. Sadon, który otrzymał oryginał w 1936r. przetłumaczył go na hebrajski. W tej wersji został opublikowany w gazecie „Omer” w 1939r. My posłużyliśmy się z kolei polskim przekładem p. Idy Merżan.

Oryginalny tekst niestety zaginął.

Janusz Korczak intended to write many biographies of significant figures. However, the only one he managed to finish was "The Stubborn Boy" ("Uparty chłopiec") about Ludwik Pasteur. He also wanted to describe life of king David, Solomon, Judas Maccabeus and Moses. In "The Children of the Bible", which was planned to be a collection of biographies, only one story found its place: the one about little Moses.

The piece is composed of 30 chapters, 10 verces each. It is poetical prose, very ascetical stylistically, formally and linguistically. Probably owing to the fact that every word here is like a stone on the Moses' way, the philosophical power and extraordinary charm of this text moves and delights the reader. Korczak formulated the phrases in a very original way. They can be meditated and experienced time and again like mantras.

Janusz Korczak wrote "Moses" in Polish. D. Sadon, who received the original text in 1936 translated it into Hebrew. In this version it was published in "Omer" newspaper in 1939. We used Polish translation by Ida Merżan.

Unfortunately, the original text is missing.